Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2021

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Kielcach - wifkielce.stronabip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - są to skany dokumentów wytworzonych w przeszłości. Aktualnie zamieszczane dokumenty będą w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Szablon wykorzystany do stworzenia strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach został przygotowany przez "Fundację Widzialni.org - strony internetowe bez barier". Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Dolecka, sekretariat@kielce.wif.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-345-18-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni Pani Dorota Dolecka – inspektor do spraw organizacyjno – administracyjnych.
Dane kontaktowe:

  • e-mail: sekretariat@kielce.wif.gov.pl
  • telefon: 41-345-18-35
  • adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C IV piętro pok. 434

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach wynajmuje pomieszczenia na IV piętrze w części C budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Osoby przybywające do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach mogą skorzystać z dwóch wejść od ul. Nowy Świat. Pierwsze wejście po lewej stronie, bliżej al. IX Wieków Kielc, drugie po prawej – na łączniku budynku A i C. Do obu wejść prowadzą schody, dodatkowo do wejścia po prawej stronie prowadzi podjazd dla wózków, którym można dostać się do obu wejść. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Ponadto drzwi wejściowe budynku otwierają się automatycznie i są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka.

W budynkach znajduje się 5 wind z komunikatorem głosowym i oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Korytarze w budynkach przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 3 znajdują się na parkingu ogólnodostępnym, w odległości ok. 60 metrów od budynku.

Pomieszczenia inspektoratu zlokalizowane są na IV piętrze gdzie osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się windą. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane są w budynku „A” na parterze pomiędzy przejściami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, jedynie przyciski w windach, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenie i instruktarze dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.

Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub niewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.
ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej – sekretariat@kielce.wif.gov.pl
- nr telefonu 41-345-18-35
- nr fax 41-345-29-45
Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Data utworzenia:2021-10-08
Data publikacji:2021-10-08
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Dolecka
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1530

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-07 11:59:52Marek Piwowarczykaktualizacja oświadczeniaDeklaracja dostępności