Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach jest jednostką budżetową, działającą w ramach wojewódzkiej administracji zespolonej i wykonuje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zadania Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) oraz przepisach odrębnych.

Podstawa prawna działania:

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869),

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.),

- Statut Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach.

- Zarządzenie w sprawie nadania statutu