Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w Kielcach należy sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, a w szczególności:


 1. kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

 2. sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu;

 3. kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

 4. kontrolowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;

 5. kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;

 6. kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;

 7. kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;

 8. współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;

 9. opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego;

 10. współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;

 11. prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, rejestru udzielanych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych oraz innych rejestrów określonych w obowiązujących przepisach;

 12. wydawanie opinii dotyczących aptek, w których może być odbywany staż;

 13. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych;


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jest organem pierwszej instancji w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej. Do kompetencji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy w szczególności:

 1. wydaje decyzje dotyczące udzielenia, zmiany, cofnięcia, odmowy udzielenia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego, wyraża zgodę na uruchomienie apteki szpitalnej;

 2. wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia że dany produkt nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce;

 3. wydaje decyzje o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;

 4. wydaje decyzje o wstrzymaniu lub wycofaniu z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych na terenie województwa towarów którymi obrót jest niedozwolony;

 5. w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących warunków przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień;

 6. opiniuje sposób zabezpieczenia, wyraża zgodę i wydaje zezwolenia w zakresie wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 7. wydaje decyzje zaprzestania prowadzenia działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych niezgodnej z przepisami ustawy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:6087