Jesteś tutaj: Start / Zalatwianie spraw
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z postanowieniami:

1. Ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w siedzibie Inspektoratu w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłaszane są ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę lub wniosek, opis sprawy oraz podpis sporządzającego protokół i podpis składającego skargę lub wniosek.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu. Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat w Dzienniku Korespondencji, a następnie przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością.

 

STAN PRZYJMOWANYCH I ZAŁATWIANYCH SPRAW

Sprawdź stan swojej sprawy:

NIP:

 

Numer KRS/nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

Sprawdź

Do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach, stanu przyjmowanych i załatwianych spraw indywidualnych, informacje na ten temat udzielane są telefoniczne, listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail) przez sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Dane adresowe sekretariatu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 41-345-18-35, fax. 41-345-29-45
adres e-mail: wifkielce@onet.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIF Kielce
Data utworzenia:2017-03-11
Data publikacji:2017-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1559