Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach jest jednostką budżetową, działającą w ramach wojewódzkiej administracji zespolonej i wykonuje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zadania Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974) oraz przepisach odrębnych.

Podstawa prawna działania:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) ,
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464),
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
  • Statut Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach.
  • Zarządzenie w sprawie nadania statutu